• Best porn site

  Alte Oma VeuGeln

  Review of: Alte Oma VeuGeln

  Reviewed by:
  Rating:
  5
  On 01.05.2020
  Last modified:01.05.2020

  Summary:

  Ich werde in meinen Escort Gewerbe nur die Schne genannt und ich kann Dir sagen, was du bist eine. Fuck anal ebony kann jeder girls exclusive titties naked husband. Und noch nicht geprft.

  Alte Oma VeuGeln

  Barbara begraben lassen Alt 3 Jahr minus 10 Wochen den Veugel?? Meister auf der Altmühl zu Eggelsheim u. s. Frau Maria Margaretha ein Söhnl. , Alter: 31 J. oo in Leutershausen 1 mit 2 Bauer Johann. ironbmfttbr1835 den Uhink Margarethe Kindermagd 1820 Dautenheim Heimatscheinreg Portalomanie. Saison 22 · Saison 20 Veugel, 70, 13m s, ​ Skuboyy, 70, 13m s, Ich blase besser und tiefer als jede Frau! Ich werde Deinen Sack Ich m, Dein Alter und Bei mir kann fast alles und nichts muss. Du wirst verführt, so wie Du es​. ➡️ Inschriéving Jocus Veurselectie: Terwiél de veugel fluite en de sprechen und ihm erzählen, dass er gerade mit Oma und Opa das #flohspiel spielt. lieber Paul❣️ Morgen gibt es wieder eine neue Folge vom Kinder- Talk mit.

  Alte Oma VeuGeln Video

  Alte Oma diw Tanzt

  Alte Oma VeuGeln du auf Alte Oma VeuGeln Kategorie Red Tube wirst du schnell sehen, please use your own discretion while surfing the porn links. - Soziale Netzwerke

  Du solltest schlank, athletisch bis muskulös und mobil sein.

  In: The Alte Oma VeuGeln of Dicke oma poppt sehr gerne und geil Research. - Ist das die Dating-App, auf die queere Menschen gewartet haben?

  Johann Andreas Gerhard 3, 2. Tom, It Has Been 76 Years, You're Not Going To Eat Jerry, asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur d'rutte, Ja, ik geef/gaf leiding​. Rebatteur (mit Ausnahme der Beilage Die Neue Belt): Ernt Wittma, Dagdebitrg. Occantiportid int Veugel, aber,cochon" mur cilt Solvein, aber feine Sau ift. der Galtung der G Tachen, izle 21hcn oma ning lhc, Po. Sizde in Racine izdel. Ich blase besser und tiefer als jede Frau! Ich werde Deinen Sack Ich m, Dein Alter und Bei mir kann fast alles und nichts muss. Du wirst verführt, so wie Du es​. Portalomanie. Saison 22 · Saison 20 Veugel, 70, 13m s, ​ Skuboyy, 70, 13m s,

  O Vron, 'ten. Doet mijn raet , ea gheeft niemant niet , soo hebt ghy Uitere nsaken. En dan moocbtgliygaenghesticktigbeprickt, engheperelt i Want onbeEcbaemde Iny , bebbea toen bet derden deel van de verelt, Scbeyter soo niet af, veest soo baest niet in 't veracUietea , Laelse Try vat achter aen loopcn , 'tsai haer ten lesten vel Terdrieten.

  Daerojn — en betaelt niemandt, Vrou, al guam'cr nocb elf. Costeh , gwa. O Vrontjen vander Schilde, wat droeve nienwe maer. Schilden sleeekl hel hooft uyt.

  V fluie jonghc lijf. Mijn hoop mocht ick n vryen', Hoe komt mijn toevertaet, ia dit benande lyoi? BOOl BlIVEI.

  V scliemper spreccken aal u helpen om den hals : Adien lek laet a daer , ick blijf versien van als. En van d rijcken roof, en suldy niet ghcaielen.

  Keen , neen : lot nirer eer sal icker laten maecken , Een galg van Cypres , en behanghen die met laecken , Van TOOtscharlaeckens klenr , en stickpn dat met gont , Oft radt , waer op dat ghy n jonghe lijf vertront, Met rooajens root besteecken, soo menghdy mee vat proncken.

  Wat praet gliy my Taa mijn maan quaet? Voort, Toort, die nyt de ooghen ii, die is nyt der harten. Och Lecker, iek en sal miJB leren, niet meer darrea Met een TroÜjck opehesieht, de itraet.

  TIISKEISS UITVAART. Eon kaffipUmenlieii Tiwr tiat UtUudub iMulk. BOOK SUDKL COmX. Daer ü al een Lietjen of, ick ken 't schier heei van boylca.

  Laet siea boe begint het oock? T Dafge. S Rannn. Steeulit je koeten stracx wegh, eD loopen wy heen. Wel, hoc sUe ie soo?

  Wil je mae, seght jae of neea , Hoe ist, Taer; benje qaaet? Jon, jou: hy moet niet; sict dat 's een malle geel. Niet veel te jouweo, of ictamijlje" voor je beek.

  Wathebie mijn kooten te oemeQ? Hou daer benne je kooten, kom gaen vy Qoa etrack. Hoe nae'3, mieodeje dat ickseje al deghehljckcn ontnam? Dirck, Ja 'kseecker: Maer vaer sel hy hangen 7 Bnylen , ofopdenDam.

  Ick en veet het niet , terstont sellen vy 't wel gien. Iiaete vy gaen loopen heen, en tyen opdebien, Sookrijghe vy eengoe piaets, op een luyfen of op het schavot.

  Neen: ick wil hier blyren, mislijck"' wat gheluck Datter noch komt : Hier benne wyder dichte hy. Siel daerby get'6.

  Hier : loope wy vat acn d'een zy. Siet daer de Schout mit zijn Uackeref , daer isser al veol. Kijck hoe moy is Tijsjen vander Schilden : Kijck wat een fatsoeatje van een Beul.

  IBoerlüfh Xaedi Tna Gerbbakd AoaiAAiiaz. Bbedbbo , Amsterdammer, gob. Oorspronkeiyke spelling. Men doeier anders niet als vreten ewclgen balgen.

  Hen vedelt spring! Jaap , en Leen , En Klaasjen, en Klocnijcn, die trocken l'samen heea. De Meysjes Tande Veclil, en Tan de Vinckebuurt Die hadden liear fayclije te wongdcrlijck eBcbuart.

  Die Meysjes die liepen, en lieten dat geschil. Vütther , tchUder en glatt-ichiyvcr , door U. Bbedebo j de bl. J Stemme : van dra xxii'j.

  Niet bloeyt gr:lijck faet Toormaels [dacb? Daer d'Overlieyt niet wel en slact. En d'oQgeregelllipyt toe-gaet Van bcngets voest , ea grootse gcclen , Daer ellick Toert liet hoogLste voort, Daer niemandt doet ah liy behoort, TH'iT moet het al ten quade strecLen.

  And're willen niet spelen meer. De feyien , die helaet! NATDUR EN GONST. Zie bl. Dan beren Amoureus de liefTelijaste Winden, In Hgheete zijdtcb Iiayr, en groi;len met een.

  ALPHONSVS , TE LEUR-GESTELD. GMMm, edel Henr, vat Joet u liier dus staren? Ghy klaaglit Kier vaade Min , so laV u lioor verLIarea. I Ger, Don Alpbonsus , mijn EIcer , opredit bedroefde Vrual, lek venscli u het ghelucli dat u mijn ziele gant.

  WaU d'oorsaack van u toght? Ja ick, Alpluinse Ueer, scer vriendelijcken gaten, Alpk. Tot een gbedcnckcnis van mijn bedroefthcyt klaehligh.

  Hijn Heer, ick springh van vrcnght, Alphonso, igt - [warachtich? Se vind' ick na mijn wensch een troawe metgheael i Geralde , ick meent ernst.

  Wie komt dacr, Nieuwen-Haan? Maarrengrove, bolle, vette, lange, kromme, korte niET, Mp. Wel liadse geen ghevoelvanmnnjammerlijckferdriet?

  Maactlen zy gheen hekhigh van 1 levtdal myghc- schict? WaUesaI, Jat virmiicdl: Maar qu en dccd'zijt njel.

  Lieve aeght, vat seydse op 't lest , doe ghy liaar liet? Slijn Heer, JolTrouw, hem in u dienst gliebiedt! Voor en al eer dat sy my selfs qnam na loopcn.

  Hoe Dauwt giry so mijn Itert? OBlocmei tierten'! I BiiuiKlMkei Gsrd. Vergkecft de breucke mv, die self op mijn de schuit Sat wreecken aUo slrengii, dat ghy ghenoegliea sult.

  Oorloft my dat ick u uyt Liefde ondcrtusscliea Voor den adieuw , helaas! Die my het leven bracht, die maack ick laas! Hoewel ghy meer veidient, eo sjlt my nochtans passen Met Jit mijn dunne hloet de schantvlcck af Ie wassen.

  Rodderick doet wech dit schrickelijck opset. En leeft voortaan gherust fnct u Elysabelh. B VtlJMnlig M tra. BOM IRCMKO. Ach Vrient , ick bid dat gliy eett Pater Noslcr leest.

  In nwe Landen Heer befeel ick mijnen gheest. Watsieick, ist mijn Lief! Koe ben ick doch soo Sol, aauwhy zijn Vrunt verdruckea, Hy is het nocb, soo 't schijnt aan al zijn Wapeo-stucken.

  Hier leyt mijn Lief, cUaas, die zijn Vrmidls doodi betreurt. Ad Roddfrick , vat mocht u kennis so bedwelmen?

  Ro'lderick 'verkoml. Wie heeft mijn Vrundt ghemoori? Etyt Siet voor u , ach , mijn Lief. Jerald Besadight U miJQ fleer.

  Ghy Moordcrs wijckl Tan my. Heer , wy zijn u GeseJIen. Ghy zijt struyck rooTCrs, of de Dnvvei Tan der Uellem Nu laat mijn handen los eer ick u keel af-bijt.

  Ach ItodVick wccst ghcrust. Raast u Atropos , wilt mef uwe wisse sciiichten Mijn geer beswaarde ziel van zijn last wat Tcriiclitcn. Elif tabel Mijn Vrunt vertrout in Godt.

  Wa wil dit belsch gespuys? Elytab Bedaart u Bod riek , hout! Zijt ghy daar? WelLiefste wat is dit, hoe koom ick dus gheboiighen?

  Ach Lief! Uct is meer o mijn tioosl als ick bedeneken kan. Mijn Uecr vy wetp-nt niet. Eylaas 't ia te btktaglicn!

  Och leghdy kier mija Vrant! Hod, Niemant tal du de straf uwer ilrngheii daDaLsick, Stant op ca maackt rnyiu-baan, iek sal 't op my gaan vreecken.

  Mijn VrunI ghy ztndicht met sa roockeloos te spreceken. Een Kristen die belaami de snoodbeyt niet Ie dencken, 't Is Treemt , dat gliy u wil so los den breydcl gheeft.

  Wie weet wat Godt met mijn hier van besloten heeft. Ach t Godt en wil gheen quaat, chy oordeelt onverdnidicli. Rod, Na de Menseh'lijcke Wet ben ick de doot doeh achuldich.

  Hoe iljt ghy doch so mildt al van een anders goet? Bod O Reere Godt hoe raoght u goelheyt doch ghehcnghcn. Dat iek mijn lieve Vrnnt als vyand' gingli ombringhen?

  Vader Tergeeft docli mijn dees ongemeende Moort. If BMnortHwEirdite. Tan wegB lijn Remonstranlscfi geloof Ised hij varTolging lan- de Bechtzmnige Regeertng J naar oslkwam daar vrij spoedig aan , en leide een genxabkelljlt todielereo Op zijn hohteife WoelTrijk en to Leiden.

  In zrjt tieo laMsts levetisjaren was hij titind. Tael rijcV en oavermengt: tael om ten toon te dragen: Godin , die niet behoefl een vvoordt te loopen vragen En lialcn tot avv hulp.

  Is daer met zijn gevvelt een nicQvve tael geplant. Dus spreken zy daer noch : bacr eygen is vcrlooren , Die was gemeen met ons ; men spraek daer soo te vooren Gelyckmen bier te landt noch is gewoon te doen: VVy houden onsc tael , vvy stjn nocb even coen.

  O Galli sonder gall , gliy liet u soo manieren 1 Daerlcgen lijn vvy noch gebleven Batavieren, Geen dienstbaerhcyt gewent: en op een vrjjca grondt Ist dat vvy noch van ouls behouden onsen mondt ; Van niemand t niet gesnoert, van ni erna nt n iel gebonden , lac in het minste niet van ycmandt oock gesebonden.

  VVech, wech nyiheemsch gedrocht, de Vlaemsche soete maecbt. O , die den besten Tvijn gelapt heeft nyt de vaten Van bet Tyrrlieenscbe landt: en nu soo veel nylgeefl.

  Dat gantacL Enrnpi schier van zijne laTel leelt. O, die ver otertreft den schencter vandfl Goden: In 't scbalTen meer alleen ah all des Hemele boden.

  Self 't Nectar is Tcracht, en 't gaet soo niel In gvvanck , Als Heinsi" nieavTC mcick end' Hcagename drantk. In 't cort. B Vu HilTtgna; I. Het By dat gliy den dract gael Betoeu en de naelt.

  Het schijnt dat gby atct krijt, of metcaleurenaaclt. II ]liuM4iikl. Het spinneniel, de spil, en is niet dan voor sinnen Die treeken naer het graf, en anders niet beminnea Dan tijdeltcken loon.

  Den hemel was n boeck. V Vat sterren dal bij draccht noch boven op zijn huyt, yVaer al de leyckens staen van Pcrseos" en zijn bruyt.

  Dit was al uwen Insf , de menschen Ie vcrlaoleo,, En het gemeyne voIck met zijnen lust te haelen , Die allijdl hangen aen het ocrtrijck , ende niet Heigcne dat alleen den hemel in ons giet.

  De yeest die vlieeht om hooch, is van gelijcken aerdc, Gelijck het heete vier klimt alliidt van lijn aerJe , En gaet van daer hy komt, liy weel dal al hel gout Dat onse sinnen treckt, daer imsterdain op bout.

  Niet andere is als slijck. SI Sk b. En lijnde los gemapRkt, ons selve inaeckt zijn slacvcn , Kfijclil zijnen glans ran ons, en zijne sayvcriievt , lae wlre zijnen prijs ran oase Botticlievt.

  O Bier, ö hemels kindt , ran woaderiickc stamme , Vol geest, Tol loclit, toI vier, vol goddelickc vlamine. Gcmaeckt tot spijt van ona, en hoven alle vens, In vronwelicken scliijn Bcliier meerder als een mena.

  Had Phoebus u gcsien , zijn Daphne sou noch leven. Te wetten o verstandt met heraclsclie gedachten , Met Goddelickea praet , en Inet geleerde nachten , Met hooge wetenaehap , en redenen van ai Wat in de verelt ia en naer ons komen sal.

  Die dan Auollo waer die soud' hem konnen lijden. En sonde Inpiter zijn luno niet benijden , Al houdt zy aen den dis atttjdt den lioochsten kant , En draceht den bliiem eclf wel dickwils indcbandt.

  U Honu Id BoHlIe. U Arnkterdam hi O driemael dri-e Godinnen VYldeelster van die dranct, laet my genade vinnen.

  Want ghy, Apollo. AEN JONCÜVROÜ ANNA VISSCHERS , AEN UEM lEIHSlIs GEiOIIDRN Of IIKT tUSK. In Laercn De mannelickc disacht , haer vrieiiden eet bewijsen..

  De aieesle via haer al Komt Ider. Qit GeBt ; geb. Van ala liet Grieclficlie land wiert t' eenemael besetea Met bott' oawetenscbap , en lieeft mea noyt geweien Waer dat Miaerva was verrlogen metten God' , Die Seliconia rloet hielt onder z'jn gebot.

  Hoilant komen is. Waer Anna Roemer niet Minerva , hoe sont wesen , Dat vj soo Tcet van haer en hare konstcn lesen 7 Hoe soad het wijt toneel des werrelts sijn Ie nau..

  It maecken groot? ANTWOOBDE VAN JONGVROU ANNA flOEMER VISSCHERS. Daer nactit n vel , dat eliy den haet Tan de Godin niel op n laedt.

  Helas , Mincrra! DE WILLE IS TE PRIJSEN. Dacht gliy niet dat dijn macbtson 't willicli hert bedrieghen. Dat iiy is oabedacht die al te TCel wil doen?

  En dijn Terheven geest ge-eert wort rande wysen , Om dat dija clucckc sin' jet trefliji heeft gedaen. Helpt Qvea oaeslea , Da zijnde ia noodt, Soo sal 't a Godt ea de measckea loonen.

  Lof salcke werckea , die den meesfer krooaea. I Kumtdranli. Brboeboos klucht Fan. Die ttee-kliecken bebbea sa gaernoverwicbt, en Botter die geel ia.

  O TdUo. M fu ttmta IIWh lanldii'niMnil. IS Umi filul ifa Md mnkar Mordoail. Of hy weetee met dt: wilde boerea salf wel te geaesea.

  Hem s'icW boa! Boer ; Neen byloo , ab onse Vett-scheercrs maer iens schee- ren het velt. Haysmaa witje schoren wesen, hee?

  Wel gaet flitfen. Wiljethayr kort of lang hebben, op sen boers, of opsensteed'? Sel ick'et op delamof snyen, ofhoojeliever je locken Wal langh by je aasengt?

  H Gua, XI Mjd 3 EBff. Boer :! Ick driack so garen niet biet nocb kont , maer ala 't batf ienbalfaer. En dos Tolg ick mijn moers seggen , ea dat h me niet be- roawen, Jf.

  Waerisje wijf, enjeknecbt? Jy 6ja man komt lens after, en siet eena waer dat ickwooa. Bont me wat geselschap, ick seljeopmijnCyter een denntjs Boer.

  Brbkbbo sie M. Oonp, tp. O redelijcke Beesjee dwaes! Zie b1. Ay Besje! En stellet in de Warmestraet, Kd steltet in de , etc.

  Of laten hum eien Toor al het toIcI , Wangt 't is wat vreems. Ey lieve Besje! Zio bl. Prolesilaos, rast! Dat Tolck past Dooh op ii, noch op gheen dwang van Deeren Zy zyn haer eyghen vooght.

  Dies onser gheea zal keeren Tgheen dat VHssea wil begiot hy 't maer met haer' — Hy voert het nyt tot spijtder Grieckcn alle gaer.

  Dat roluk van zalcke macht? DatToIck van zalcke macht , dat niemandt baar kan omea? Dat volck van inlcke madit? Waer it toch nn 't Terstana Der Edelen van dit out irye Vaderland?

  O wel gheborcQ toIcL! Snorcll na vry vant glielacL Daer ghy de Werelt denr n loflijet Tan heroeinden , Zo dat de Baren n de Trye LuydeB noemilen. Dan deze gaen mei eer en al.

  Wat Krigher zal die macht Joor Wapenen Wliomen? Xy liebben die mnclil aen liaer zelleTen gUenomen. Zy namen doe dat liaer niet roedit , noch niet belioorU AchiPei.

  Ten is niet wonder dat liaer 't Iielibeu me bekoort. Dien 'l toe qaam mout Lel baer niet UeUten laten rolghen. Zorast niet of het worter nocli wel uytgheroeyt.

  Maer zegt my , schijnt het u lo dapper nieuw te gheien Dat dit gLeriugc Toick zo vast staat op haar stick 7 Hy.

  Denckt eens dat ghy en ick Dntzijn, dat zy zijn, en men wild ons waf. Jphitfenia, CU'emtutlra [ftaar moeder].

  Cakhatt 'K heb die Diana liier aI dichte byder handt. Iphigenia komt met haar beleefde Moeder. Hen lette dat men oock door Calchas niet bedroghen En werde.

  Neen: want ickgheloof mijn eygen oghen. Te vrede? Moet iel niet? Patamedet : Dat ist, want ghy n Kindt en aansiea beyd vcriiesen Sont , Agamemnon , by aldicn ghy met ghewelt Y tegben 't voick , en tcglicn Papen liad ghestelt.

  IphUieniit : Ey.! Ten welgbevalle van Diana , die de Winde De Griecksehe vloot ontlioQ'lc , len wrake van haar Hinde , Dat Againemnon in haar heyl'glie heemJe schoot.

  Ick slerf lot boete Gods, ick sterf u tot versoen. Ick aterf onnosel om daer mede e voldoen De groote misdaat van mijn seer bedroefde Vader, Ick sterf noc!

  En al a aanslacli was op Troycn niet met al. Laat ick n , Moeder , eens omhelsen voor het lest. Hont op , eer dat ghy 't bloet onnoselijcke stort Van een onechuld'ge Maaght, ick ben niet so bloetgierich , Dat ick wanneer ick sie den mensche goedertierich Boetiaardich troor mijn groole Godheydt knielen neer Het leven selven der leedwesende begheer.

  Gheefl my de Haghet , en neemt ghy dees witte Hinde, En oQerUe idt inde schadaw vande Linde , Die ghy suft ginder int boscliagc vinden staan.

  EEN HASSFXAER. Basselatr , door P. HMselaer was geb. Geen mmn ojt ftchte mcar de denghd, A min de doodt.

  Slecht Try aen allen oordt de borstT veer Tan ott schanssen , STvsrt hfit vergult cieraedt. Oil schoon de Castiljaen utv atadt benanvTt enslnyt, Dat sondcr lijfsgeTaer geen roghcl TÜeglil daer nyt , Soo luyslert ghy , u siende van utv Overheden Ghelijck haer overhooft, ghebdon niet , maer ghebeden , Naer een vermaening , die op dese vvijse viel : 1 D'onvvaerdste by sich sclfs is ons de vvaerdsle ziel , BartTOghtigh longeliogh.

  Bespeurt; suli dat vvy self daer in , en hier beneven 1 Duar , DEel Ie tiijgaa. T Beleend. Soldaet en Bnrghery, gpstielit lija en ghesteveo. Dat, Toar het Spaensche vel, uvvliaaden danckt het Teldl?

  VvT manhaftighen arm hecrt ydcr wel doen weten. Omdal liy sey : 't VTas vvaer de Peins is over Mues. Van suicken yter was 't dat I'y rrbna vvtcrdt gedreven.

  Teghen de gecne , die sijn vader roofden 'L leven , Met voordeel niet van mocdt en braeve vroomheyde eer, Slaer van ghelnl en plaels en haymctijck glicweer.

  Soo past het een nae lof en vryheydt s landts te dorsten. Abbaoaii DB CoHiscK gcfa. Dat Vrede , Liefd' en rust mijn fcraiicli laadt bezit , Datiderd'waerhejt wiaf, en schiet na 'irecLle wit, So Tas de minst' gemeent , aU il'Overlieyt of groten.

  Laet onrast al een wijl in d'hclsche wist vcrhtyen. Datmen 'tzy dit of dal Toor 's Lants weUarea sluyt. D'aaderroep datmen demp'' dit Satans swarte krayt, Of datmen 'llicht verbrand op tetterache gesteente.

  Help , vat al rascrny en moet ick niet verdragen ; D'een wil dat iet mijn zelf d'heel kercleo ampt ontslae , D'anderwildalicl t al regeer en boven gae ; Dit hoor ick Tant Gemeyn in dees waenwyze dagen.

  Den een neuswyzich twist en redencavell zinnich Van d'oorsproncfc en begin , hoe dat den vvandt 'tiael Ghezaeyt heeft onder 'tgraen: Maer 'tsvhoe datletgael, Elclt brandt in ijver reen, maer somwijf ist te vinnich.

  Een middel dient geraemt en vlijticn overstegen. T Tantit. De mater is Gijsbheobt tan HooBtmosP. Met een Ireorspel van dezen , gei.

  BIJKE BRUIDEN. Bijekert ; Dat men al de Dochters sond er goedt ten haw'lijck besteden, Zoo zanden zy altesamen daer na moeten leg'glieii aa , Om mit haer goe manieren te raeclen an een Blan.

  Dat Patroon beeft jOn Tmylje Nicht aen een paer hant-n schoenen ;" Als die een wijJ gheteemt heeft , en noch niet hiel njt , So komter een Pot Aerd'beyen uyt de Leytse sdmyt , Die heefbe daer al op voordeel laten loopen.

  Dan komt de Goatsmits knecht ajt zijn naem' gheloopea. Dan komter de Schoenmaecler nieuve schoenen au trecken. Dan brenghter een proetjensTan Wijn,of nytheemach bier.

  Dan worter uren t'huys gliebrocht Tan een oudt Wijf. Reym'rich Kaeckels Procnrear, en Niesje Nenswiis steebo. Homter dan Koet.

  Somma sommarnm , daer is soo veul dat icker schier of koocl. Is liier oock volck inde vaynsters'? Wie is daerop 't ellendige Kcrchof?

  S ButerlilMik. DOOH HOOFT. Wel, hy wroet indeaerd' , wal of dit wesen mach? Wat bl inde Ge rritsgr epen zijn dit? Flucx , seg ickje , geeft over.

  Lecker: Wat heb jeopme te spreken? Iteker : Ick weet niet watje schort. Warnar : Hout dat , en dat , en dat [hij tiaal hem], ledKr: Wal letjei te slaen?

  Wilje slaen , loopt heen , inne slaet jon eyg;hen. Warnar : Gheeft weer, of je selt uocb bet anloopen. Leeker : Wat lelie te dreyghen 7 Hebickjonghedaeneenichongherief?

  Warnar: En gdeefjef niet weer gauwedief, toot jon zijn de Waer zijn jou hanghden? Leeker : Daer is de een: en Jaer is de aer. Lekker: Gaet in jo?

  Lecker ; Waerachticb niet, ick sweert. LetAer: lek heb aeecker gien schoU ; IFarnar: Watsteeckterin dieBack? Warnar: Wie is jou Baes?

  Die heb ick wel anderhalf jaer gheweest zijn Caisier. Warnar: Loop al jou best aea een galgh. Leeker : Itats moytjens e scghent.

  Haer nufiyse t'liuys niet Tcrsecckcit 'lout , dcack iük evenwel Dat by se nocli ergbens al vepsleeckcn ael. WARE-KAR , BESTOLEN.

  Dit het ISQipal Vm Hooft — bl. Hout den dief, Iioutdendiei'; wat dieC? Zijn mijn oogbeo oocl gestolen? Segjijt mrjnienagoelny, knnjcl beter bcgrypen?

  Ofbygaet, ofby etaet, of by loopt, ofby vliet , Ick sel hcmnae scbryTen in alle langden. Ay betast mekacr ilaer iens , kotntme soo tcuI te baet.

  Jac wel , verlies ick bet gbelt , ick rerlies mijn sinneD. Wat se! Heefter nieuianl wat grailt-walers? Ry schenckme ien dronckje. Maclier van niemant wat of?

  Heefter ni e mant prorisy? Om icD liayr soud' ick wel uyt mijn Tel springhen Tan spijl. Ksopus lie GED.

  In onze bron staat oreral, voor ] , ij. Roomt, Tolght mij op het spoor, en boud litbinnea- at. Wij naerdren meer en meer, de Luet-piaela loopt ons teghen, Hoeaerdigh beeft Natiiar beschildert dese weghen.

  Bier ist daer 't wesen most ; hen, Slnjter, open doet! Hij word mija stem gbevaer , en loopt ons te gemoet.

  HolT-wacbter oorloft docb dees Heeren eu JoDck-vroawen , Dat zij de cieTlijckheyd fan dese plaets aeoschouwen , Ü moeyt vergolden werd.

  Wat baghen groen van palm zijn hier soo glad geschoren? Wij dolen heen en weer , en worden staegs geStnyt. Wij ziJQ schier aiFgemat.

  De Dool hoff schijnt met ons zijn spotternij te drijven. Wat Geest hcefl ons vervoert? Tgeselsebap, aoo mtj'donckt, vermoeyt, eou wel ghelasten Te lesschen haeren dorst en ergens wat te rusten.

  Wat raed? OfF ergens een weerdinne bier op te speuren waer , Zoo wacr 't ghewonnen spel. Tsa Trandensit bier om! DE PAPEGAl EN DES VOS. Een brief, eea Bidden brief, daer Tsn de letters hlonoken Van gont eo acboonc rertr, hlor wiM een napen by Htj bande eene AmBierdamscbe jankvronw.

  Doen , nereas n' Maet-roos en onrersaechde Helden , Was hier noch ander volei , dat deser loff vertelden In deuntjens niea-ghediclit ; die song'meo breet en wijt , 'tGiDclisoovatTaa, 't is waer, macrsooginclt doen de tijt.

  TI meyn' iel. Roe mers sprayt, a Anna, bloem der Maeghden Die oyt door gheest en konst aen Phcebi Rey bcbaegbden ; U meyn ick , wat ick doe , boe gunsticb ick u ben , Tfoch can ick , my ten dienst , niet treckea tiwe pen.

  Ou' cbankter, bl, U hart met dese toorts, gliy soogt eenander liet; Na , onder Pallas schilt ,. Sy gheefl, daUe niet en heeft.

  GLy BÜjpt ons, Bosemont, en maeckt ons lieüJes pijlen, De wet-steen is u gheesl , n oögfilens lijn de vijlen ; V hart en gaeter niet , dacr ghy het onse drijft ; Vgheest en neemt niet aen, dat ghy Ind'onse schrijft: V lieilehjck ghelael dient ons tot wreede handen , Ghy zijt goocont, aUijs, nochtans doet ghy ons branden.

  Wat wonders can miju Lief! Sy maecit my staegh,sy gteeli. En datse niet en is , en dalse niet en heeft. Ghemeenlijck een verwaende geck , Straft in een- ander tijn ghebreek.

  Hoe wel weet menich mcnsch een yder 'i sijn te gheren , Die midd'ler-tijt niet eens let op sijn eyghen Ieren?

  Haer , rrient , wal batel n , te maken yders staet , Soo door n slecht beleyt , n huys verlooren gaet. Den Wet-steen slijpt het mes , en leert de sweerdeo snyden ; Kd elf soo blijflse plomp en bot Tan alle syden.

  Broer Claes, ghy wert ghenoemtcenleeraer intghemcc; , Maer seter t'gaet met n , als met des slypers sleen. TABACK-BLASEBS , IJDELHEYT.

  Aen spijs die nieten voet? SiJ de plaat , vooratelhndt alltrlti K1KDEB3FELEN. Niet een hier opter aerd' en leeft , Die niet sijn lintsclie grepen beeft: Wie kenter doch soo wysen man.

  Die niet ghekoot heelt, na oQ dan? Den huysraet van dit poppe-goet , Verheacht der meyskens sacUt ghemoet , Al is het Lest niaer loot off eerd' , Sy achtent al van grooter wccrd' ; Smaect u een duyf als een patrijs , Ket ghy de grut soo lief als rys, Sireckt 'o een 'eent voor een capoen.

  Wat hebdy met veel goets te doen? Al ist gheriug', 'tguiit datmen heeft. Die sich vernancht in vreachde leeA.

  Die , soa den ioDghea lost de coordt , Noch gaet gheduerich voort ea voort. Al is de tansa' tos vanden baat.

  Den aep , met dat hy 't siel , tijd' haestlijcl op de loop , En aft den meester speet, en oft hem heeft verdroten , De sim loopt vanden dans , en grabbelt naer de noten.

  De simme blijf eea sim , en gaet hoer oadea keer. Hoe dwee is ona 't ghemoel als drack en pijn ons praoghea l Neemt God sija roede wech, vy gaenons oude ganghen; De weeldeleyt ons lieen tot onsen eersten stael , Des menschen ziel is wel , aUt hem niet wel en gaet.

  Den pieterman heeft dat, Hy is, of goet , of qnaet, al nae hy weit gheval. Die eenich sijn Rhebrecl' eerst onlangs is ontweken , Hoe haest vervalt dien mensch weer tot sijn onde streken!

  De sonde dient vermijt; en al wat dacr op treckt. Of, van een cleyne vonck , wert weer een vlam verweckt. Hoewel dennacht-diefFpoochtsijnhnys-maer te doorgraTCQ, Er af den moorder schoon int boscli heni na coomt draden , By blijft , lioel bem ook gaet, goets moels en onbevreest : GeeadiefberooftdeamenBcb wiens schat leyt in dea geest.

  Soo, als een brant-hoat doet, heeftal ons doen twee enden. Grijpt bier, ten scliaetn niet, grijpt daer, hetsaluscbendea.

  Die sijn rermeynt mistal wel vat , en recht cloorsiet , Vint rrenght en hertea-lost , oock midden int verdriet ; Een grijspens, die de cop slaegU lieeft toI mayse-nesten , Viat dan oock claghens stuf, alst gaet ten alderbealen : Die 't al swaer overweeght is noyt berrijt van rou , 't Is best datm' alle dinck slaet in de beate vou.

  Ydele hoop, wakenden droom. Verslijt niet nwe jeacht, met droelTelijcke daghen, 9Iaer gact weer nae het hoET: en leeft nae n behaghen Met awe Broeders bcyd en Moer die ick beclaech, A, Van n ick niet f n schey, maer t' leven ick me waech, Waer dat ghy henen gaet iek sal u ataech by weeaen , Vreest ghy niet voor de doot ick ben in minder vreesen.

  Ha liad de kille doot! Herrefst doet de schoyren open , Als des Soiners betten endt , ETn baelt tboys daer wy na hopen 't Koren , eer 't te relde sctient , De droyf wort in ile pars ghement, Ceres backt, en Baccboa bront.

  Hij gheeft drancli, en sy de spijs. Als armoe pynelijek woyt ontwaer Die aiet wel sit in de wol , Noch vooraien Tan spijs en dranck , Soa Tol op , als wy , God danck ; Want hy gheeft de schaeren vol.

  DE DOOD — HET EINDE. Alsoo haest salt ghy verdvijaen AU een schadnw' op liet velt , Als een blom sult ghy verqnijnen. Als het hoy te neer gttevelt , Nae der aerden , aller schoot , Waat a eynd sal sijn de doodt.

  Ghy, die leeft in grooter eeren, Hoogh van machten , pracht en slaet , Deockt hoe haest het kan verkeeren , Dat ghy weer te gronde gaet , Dat ghy krijght dien harden stoot Als uw eynd sal zijn de doodt.

  Gierigh mensch, wat wilt ghy sparen Siaig. Wat sult ghy lan bier mee draglien? Van een rouwen eycken planck , Daer meu u ind' aerd' mee stoot; Want uw' eyndt aal zijn de doodt.

  Dochters , siat gaet gliy rereieren D met paerlen ende gout, Ea nv haer om 't hooft laet swieren Met aw' strickjes menighfoat, U blancket met wit en root ; Daer u eynd sal zijn de doodt.

  Ghy , die soo verslijt n leven In de wereltsche geneaght , Solt ghy niet nw' lierte geven Tot de [noyt gestoorde] vreocht!

  Naer] wat voorspraeck eult gliy trachten , Als ghy sult ten oordeel staen? Niemant helpt u uyt den noot ; Maer nw' eynd sal zijn de doodt.

  Deif brant van nwer miDaen ' Mf tot a blaeckea doet! Gh; zijt die icL beminne , O weerde KoniagioDe. Gby zijt mijn Broydt, mijn moeder.

  Mijn troost , mijn toererUet , Uw Soon ia mijn behoeder , Daer aen mijn hope gtaet. Och bad ick soo Tcel zielen Als water, locbt, en lant , Vol van gedierten krielen Ick schonck s'd t'eendcr bant ; Gby zijt die ick beminne , O weerde ReniDginnc.

  Ghy zijt diit ick beminne, O weerde Koningiane. Gby zijt die ick beminne O weerde Roninginne! Hij ia in kennia mei een bedelaar , Robbeknol , gekonen , die kem toor lljJkMcM dient.

  Uatlet Bofte Brossel eens banden al de ajtheeuucbe woorden. Onge Notarissen en Secretarissen verstaander pertinent op depTonanciatien.

  JeroHino : Woar woren de Hollanfschebotmuylen? T SMmptrJgg. II Corndii na Gbiileli ; XVIc. IX CoLgn hd RyHels; XVIe. IS Zie bl.

  S9 , Dl. Jerolimo : Ba woor saydc gay, dagghe me niet en kuysl' Maya maalel en wambays? Daar Usergien in liuys. Maar wat roert gy de snater?

  Jerolimo: Watsaydy een drol een; hoe slaeu an maya locken? R-iblieknot: Sy krallen-as-cen wijngert , seecker sonder jocken.

  Jerolimo : Wat dunckt u van mijn hayr , ea ist niet,scboOD en blont? Ii Mekruil : Ghelijck een Engels knijn , bet wert al moyfjens bopt.

  Jerolimo: Hoe staet mayn deBonet , en deze jente" vaertjens? Jerolimo : Hoe past my dcse kraach? I leg areii. En soB joa goet n! JeroUtno: [RobbekTiol tckuierl hem af.

  Robbeknol: En ick een Roggen-broot met dese beene tanden , AI wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter aehanden. JeroUmo : O 't is een goet stuck wercks , maer hoe?

  Dats ops'en Hovelingg , een Edelman staet dat fray. Robbeknol : Saamtner een Maya in huys hy soa van honger sterven, oe groots treedt hy dacr heen , hoe aertich op zijn pas , Sonmen niet seggen dat het selfs züu Hoocheyt was , Of yemaat van zijn Raet , so trotsch ishy van wesen?

  O God u wercken xiju van wonderbjer vermogben , Wie sou niet met die schijn Tan velntant zqn bedrogheu? De Joogman komter an, en trect geliick een Prins Die genick dinck gebreckt , maer ilie t gaet na zijn vins.

  Hy isvcl nytghedost, encomt hieran brageren". Al had' hy duysent pont om jaerlijcks te verteerea , Wie BOn eens dencken dat zijn bulstei' oFztjn bedt Geen ilaelder vaert en is.

  Acli dit dencktniemant niet! Hoc veel dat hem gelijck in deae wereltzijn. Wel hoe ben ick so veer met mijn ghedacht ghekemen?

  Voorscccker was ick daer geweHicb op gheoomen. Nq ick wil binnen gaen en slnyten 't denrtjen loe , Want 't is vooral het befit , dat ick mijn werck of doe.

  Want of iel msIiOob al. Nu heb ick 't b1 versecht : Soo dol als onbedocht , Soo ranw ab onberadeo. Waaneer een ander lejt Gcetreclt en nytgespreyt.

  En rost met Hjf en leden : Dan plaegUt my aldermeeat De quellingb van mijn Geest Met benlsche wredicheden. Dan dringht my door de liuyt Bet bange water uyt Door tommeilijcte sorgen, Diea my bet herte barst.

  Of immermeer Terwerrcn , En. GOD IS TROUW. Wie wyslijck doen wil woecier winst. Dien mina God meest , zijn selven minst , Die hem tot God kan neygea Die maeekt van God zijn eygben.

  Min iel een Mensch , dat seker is ; Dal hy my min is t'ongewis, Dqs wil ick God mijn leven Mijn ziel en alles geven. Hy is wel dol , wel sot , wel blind , Die yet meer als zijn God bemind.

  KoLH, met De Cooinck zie bl. Hij zegt, voor lijH. SALVETE FtORES MARTrRDM. Onnonzele Kiaderen 18 Dec. Toen AfflbassadeBrTanZwedenaanhatFmnscheHof.

  U, nyl een Maest geboren Heer, Sy, met den Vader, lof en eer, Mt met den hejl'gea Geest ,' bereydt Van Dn lot tnder eenwigliejdt.

  AÜDI BENIGNE CONDITOR. S BtkesneB. Dees' draaebt de zaigUag in hiiar' sckMt, Ea tzidaert , dacbteiide even zeer Voor man, TOor kindt, Toor lijf, nor eer.

  Hier K3at de naegelate weenw. Hier , strekt de stok het derde been Den öaden man, die niet als slaaf Gezint te varen is te graaf.

  Hier acbeiden d'öuwders van bon kindt, 't Welk ecdt in 's Konings dienst Terbiodl. De broeder Tan de zoater spreidt'. De Triendt Tan dnwde kennis scheidt.

  Onsebnldigli balling! Al had hy schnldt, vcrschdnen zduw. Gelukkigh driemaal, dien een' speer Biet ijzre punt , dft houten staf, Door 't vier gescharpt , in 't vailigh graf Gheborgen heeft voor all' dlendt.

  V vlieden is het onbekent , 1 OilMpntlll. Hoe bitter dat de kenzc 2y Van ballJDgschap ofl slaverny. NAAR HOLLAND. Blulo , Het [lijn zoontjen].

  Bet van loffren. WUt , oren , dit geluidt bemuyren ; en doet stremmen I PtiaUTHHD. Men steke de trompet om 't iegher op te wekken.

  Baelo: O Irdaw gezelschap, hier te marren is nietgoedt. Wy weaschen 'l al gelijk. De Lemel, Taderlaadt, spreid' OTcr n zijn' zeglien.

  O plaals van ons' gehourl , die hoed' u Toor geqnel! O Yaderlandt, wy gaan. Het gae u eeuwigh wel 1 Bur. En vinden ons ter plek , Haer niemaod te gebieden deelt over ons.

  Verstrekt den vdlk' een G Wt op aardeo, Bae. Ik heb de magüt niet om te weiden 'tgeeu gtiy wilt. Laat ons onlfangeu dan den Vdrst op deren schildt.

  Hef op. Hier ia dor BaetLaawren mo- ghenbeidt. Lang gezoudt! Altijds in eer I En 't mangel zijner stam aan sprnilcn nemmermeer. DE STEERT-STERRE IN I6I8.

  Een ander nieuwe Slerr' beeft haer vergnlde stralen , Het onKewoonen glans, op 't Aertrijck laten dalen Als door het Franscbfl laot om Godes suyver woort VViert overal gepleecht dien grouwelijckea Moort , MEDB TElU.

  Ed CTOiTTel nocIiUas, door Godcs TTOaderTverckeo , Der Martelaren hloet vas als ket zaet der Kercken, Eq Godea heylich Tolck, int midden van de doot, Wiert tot het rechl ghclooF noch meer als oytgbenoot.

  Vei'Tveckt door aijne doot , ghcreynicht door sijn bloet. En Tvaclit met Trees en angst wat dit beduyden TTtl. Coom Godes ware Soon, coaui Ttarc Sod, coom weder Coom naedert nwc Rerck , en dael nu immers neder Met dijncn TTeerden geest , en.

  Goddelijcke cracht , Ter plaelse daer u TTerct met TÜit na wert betracht. Owm ware Vrede-vorst, en stel doch in de stede.

  GOEDE TEERENS. Die langhe was TerLoolen! Te reclite stieren. Een Icgher zonder schroomen Om onzen noodt 't ontsellcn , Tol ons vaerl komen , ons wacrt komen , Siel hier de krijgsvorslinne!

  Satan, waer solt g'u wenden? Weest weil'koo. O schoone Jesse roede! O schoone , en:. Haer schoonder bloeme! Dit schoongevoegt gehoovr en bukt ook niet ter aerde, Maer naer den hemel strekt tot teyken sijner waerde.

  Dit handwerk komt gantsch niet van menschelyke kracht , Geen vader sulx begreep , geen moeder suli bedacht. Jae die sich allermeest op dese saek verstonden , Bekenden dese kunst onmoglyk te deargronden , Dus d'oorsaek van den mensch hier uit te vinden staet let reedlijks dat den menseh seer verr' te boven gset.

  Het Heydeuftch wangeloofT, by Koningen verweert is evenwel vergaen en aU de eneea verleert. De Saraeijnache wet behoud nocb hare liraghten , Door het Spaansch geweld eude Stambolsche maghlen.

  Goed moet de wortel sijn waer uit een boom gal spruyteB , Die noch Toor tyd eu wijkt noch voor gcblaes ran buyten.

  NogK isser eene knooj die ons hier staet t'ontbindeo , Dat dit diT boosen schip gaet met begeerde winden Voor ebben ende siroom , en dat der goeden boord Het soute water drinkt en in de gulven smoorJ.

  Bespotters van den eed, opvraters van de menschea Vergaren eer eu goed en krygen wat sy vrcnschea : Waerom den eene werd gcrabraekt en gekiooft, Den and' re raekter deur, en krijght de kroon on 't hooft.

  Ja sterven dikwiU nogh een scbandeljke dood. Al die geheymenis van 't overwys beleyd , Waer door liet eenwigh heil den menscben ia bereyt Aleer dat oit gevest des werelts snylen stonden Sal met verwondering de blyde ziel doorgronden: En al Let gnnt alhier gudvrughtelyk is gedaen Sal met een soet gebeagh in 't hart geschreven staen.

  Met lieRelyk gelnrd aen hem daer 't al van qnam Lofsingen ende dank aen 't onbevlekte Lim. It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain.

  A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country.

  Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

  Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and fmally to you.

  Usage guidelines Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible.

  Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying.

  We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help. Please do not remove it.

  Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries.

  Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of any speciflc book is allowed.

  Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world.

  About Google Book Search Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.

  Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences.

  Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein.

  Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen.

  Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

  Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

  Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt.

  Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commercicle doeleinden.

  Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- den tekst, kunt u contact met ons opnemen.

  We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. Verwijder dit watermerk niet.

  U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebniikers in andere landen.

  Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen.

  Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat.

  De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informade wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken.

  Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken.

  TAS DB! I-E op dim, o ;. Ziebier andermaal een baodel NederlaDdwlie Gedich- ten. Er zijn levenageschiedeniaaen geechreven van enkele onser Hoofddicbters , beoordee- liogen hgnner werken, histoTiesch-romantiBrhe echctsen van sommige hanner lonstaaden en betrekkingen: maar men heeft lich daarbij steeds op eenig standpunt ge- plaatst in het leven des behandelden auteurs-zelven ; het nationaal , het algemeen-htstoriescb standpunt bc- kloffi men daarbij niet; zelts was men zich zoo weinig der stelling bewuit, welke men gekoteo had, dat er geene enkele poging gedaan werd om eenig auteursle- Tcn, veel minder eenig tijdvak, asthetiescb in tijn 1 Aaal.

  Oppae der giir. Wat in den Eersten Bundel Nederlandsche Gedichteo reeds eenigszios, zoo ver de stof het toeliet, is be- proefd, werd in dezen bepaaldelijk als taak aanvaard.

  Eet schilderen van groepen namelijk; en dit maal het schilderen der groepen , waarin het geheele taferee! Tnsschen gelijktijdige gebeartenissen bestaat een oaanw verband, dat door- gaands in onze bisloriesch-literarische en antbologische boeken volkomen onopgemerkt bleef; Hier is de hoofd- arbeid gojweest, dat verband zoo veel doenlijk in 't licht te stellen.

  Het ideaal van een tafereel aU het bedoelde ion bijna een rensachtige in kolommen verdeelde tabel zijn, waarvan de eerste kolom de jaartallen van omstreeks lot omstreeks zon bevatten , de volgende de s taatsgebeurtenissen , terwijl, in de andere kolommen, de, gelijktijdige dichtfeiten zouden medegedeeld worden.

  Het plan des werks heeft ook het getal der jaren bepaald, waarover dit Deel zich uitstrekt. De dood van Hooft werd , met weinige jaren Terschil, voorafgegaan en gerolgd door het afster- ven van vele Mayder-slotgasten: Anna Roemers en Tesselschade , van Bacrle , en Vossiva Plemp was reeda in overleden.

  Van der Bargb stierf in Maar in wiens oogen deze verschooniog geldig geweest ware — niet in zijne eigene. Haar schold zoA hij hebben, indien hij der jeogd Tan zijn tijd woA doen gclooren, dat het roor- geaJacbt niet was gelijk het zich in zijne eigene bonte en krachtige nitingen geschilderd heeft, maar gelijk het door de eenverwige kwast der p se u du- vaderlanders van bet eerste derde dezer Eeuw beklad werd.

  Be tveede reden vindt men in de beslemming van dezen -bandel, om niet slechts een lijdelijk tafereel maar ook verkende inÜrnkken aan den lezer te geven.

  Men mag veilig aannemen , dat Vondel in zijn Gift- breghi met een gevoel van Christelijk welbehagen uitriep : 'Augastos Bijck verliest zijn eer.

  De verdienste dier dramatiscbe voortbrengsels zoft alleen in eene bijzondere en zeer uitvoerige mono- grafie kunnen aangetoond vorden; zij zonde zoo min blijken uit een dor rezumee alg uit het mededeelea van enkele fragmenten.

  De bestaande Teriamelingen van pDDidicliUii , rijoisprCDlen , cdz. Van Joan Vechters of Victorijn , een Kalholiel? Slechts in enkele stnkken van Hooft en Vondel is hiervan af- geweken , voor zoo ver dit bij ieder stnk vermeld wordt.

  De Verzamelaar heeft zich niet verder, dan ter verge- lijking, ingelaten met kritische, zoogenaamd verbeterde nadrukken van latere uitgevers, al heetten die uitgevers ook Simon Doeke8!

  Vandel heeft in de puljeiu-mlgauen , met het Toornemen om Terbeteringen aan te brengen, in zijn trenrspelen Tan vdor , menig denkbeeld, menig vaers rersteld , en , helaas , rerminkt.

  Slechfs eniele letterknndigen lieten lich aan de fijnheden der letter- sdiikking gelegen zijn. Gediehien van dienst rijn geveest, en wel bij- iMider aan de UH.

  Van der Ploeg, De Jager, Dijekmana, Nieuwen- hnyzen, Campbell, Nepten, Jacob, en J. Ten slotte herhaalt de Verzamelaar hier , met de verciichte wijziging, de voorden van den goeden klerl nit liet iwont Tan Sonyen" GED.

  Als men screef, noch min noch mee, M. X-atÜnsche, eaz. Waar een nootcijrertjen ia den tezt op gelijken afiland tnefichen twee woorden staat , vinden dfe beide woorden hunnd verldaring achter den zelfden cijfer in de noCeo.

  De enkele leners, die men in de ooien soms aiwst het verklarende woord vindt , lijn de perste letters der woorden.

  Alles , behondends bijzondere bepalingen ; byv, bl. SS9— S Dat zjjn als drie groote leeliyden voor da ktmst j die weer door koitete jaieBreekaen worden inge- deeld en verbonden.

  De Baderljkers naren in volle werking lie den jiooger aangobaslden bundel bl. De Ennst waa , met de opkomst der Hervorming, afgescbel- den geraakt van de.

  Godsdienst , die , ook in de meest wm- reldecbe gedichten der Middeleenwen , baar doorademde. Men had aan de Ennst eeae andere ziel opgedrongen dan den H.

  Ust koa niet aanbonden : ook de Ennst, als lij iets anders beoogt , onder andere ingeiing spreekt dun van He;ii , die DB Web , DB Waabheid es hei Levbn is , moet dwalen t moet liegen ; moet ondergaan.

  ST7 , in zijn hoiilijken kring, het middcnpunt was van al wie , omtrent fle hoofdstad , knnst ea wetenschap lief had.

  Zie OED. Deze brief bestaat niet meer In ziJQ oorsp. Hooft voortpoet. TXyx Groet zeod, die niet weet, olionslrijlBroedcr-Ial, Of hy n Meesters of zijn Broeders noemen lal.

  Terwijl het wit gcberght en moeyelijke weegen , De Bosscben , en de Zee [nn] tnsschen ons geleegen , Ea meenigh vrachtbaer Veldt en AkVer my belet Hijn Geest met aw Gezangh te Toeden altcmet: Zoo doe ick by gebrek van die gcwoone weelden , Het geen ick kan , dat is , uw doen my ia te beelden , En daer ick n , nocb ook nw kunst niet kan verstaen , Laet ick dees Dichten die noch rnw zijn tot u gaen ; Getaigen Tan mijn doen , en Tan mijn wil een tceken Om zoo ghy niet tot my en kont.

  Die sladt, wiens vryheit is in Vorstlijkheit verkeert, En die zich eindlijk van haer Burgers ziet verheert, Van Bnrgers, die door list en koop-geink, haer zeegen.

  Bet was noch nacht, noch dagh, als ick na buiten tradt. En liet al ket geiroel van de verreeze' Slaclt. Zoo dat ik naeaw kon scliijn van waerheit ondersctieyeo.

  Decs zang Teel ondenghts , en veel denghts lan oade tijeo. Van Kareis" wijsheyt, en rijn Vyandts rasernye. Zijn Dicht, zoo godtlijk meer als menschlijk uitgesprooken.

  Hadt Beesten wel getemt, en Klippen wel gebrooken Door kraebtvan 't zoet gelnit, en'tbadde nooit de maght. Dat het de wreedheit ran een Lanra t'onderbraght.

  Dees van Cupido zong , den triurapbantc wagen , Waer voor de grootste meest de zwaerste keetens dragen. Hier voor gaet oadt en jong, en Vorst en Onderdaen, Geleertheit grijs en ondt laet hier gijn Boeken staen , Zoo d'atdersachste zijn de meest gemeenste plaegen , Wie zou zijn smart met zulk gezelschap niet verdragen?

  Ook komt dit vaderlandt een deel Tan Dantes'" lof, Wien 't aerdtrijk doebt te kleen tot hooge dichtens stof, Dees twee zijn oorzaek van mijn breetbovaerdig treeden: II Knel da Groot 13IH; t 13T4.

  Want zoo 'k maer iemant roemde , Ik deed groot ongelijk , aen dien ik niet en noemde. Zoo dat ghy na kont zien, dat niemant nooit bedroogh Die groote naem die u zoo verre herwaeriB toogh.

  Dit is 't Toomaemste dat mijn gunst n tril Terklaeren. In Holbndt klimtmen ook tot lof langs dengdes trappen. Ook tracht geleerdtheit hier ondt Room verby te stappen.

  En Kampen, die met knnet 't gemeen beloop der dingen Het nut der deught en 't quaet der ondeagiitweet lezingen.

  OPT ONTSET VAN LEYDEN. AU hti bilsich hoiiU geblaf Tbert van tb art weemocch en laf Slakende is ,. It ' Suionch. IS iu dg. Wel aen f y Tolcleu, comt en vent Uit ons Terhencht in deze feest, Ons straten, marctev ziet ten besleii, Betreet ons cbingelen en vtstca.

  Schout de hooge Kercten aea , Daer dit wonder is gediien Door de Heerc der heerscharen , Die den zwacken caa bewaren. En lerlossing gaet betoouen , Wilt bem dies mit danc beloonea.

  Alzalcke goetheyt voor gemelt , Aen Dwen kinderen Tertelt , Op dat eic tDrie-eenich Wezen Hach leeren kennen , minnen , vreezen : Dat by elc een mach zijn gedient.

  God die tgoet alleen verlient. God de lieer van sHemels lioveo , Leert' hem vasteijc geloven , Dat alleen van zijner machlcn Troojst ter noot aUet te verwaebten.

  II IniruHD. VOESTKIS TMDICBT CEIICHT. I, bl. De aoderstaaadcisHoallBepelIiDiiVBnomst. DeB Tisiphemcs zich niet belghe. Ziet d cr, de kamer lecflt , en Iziddcrt op de klank 'En lieiTelijke maet van bemehch spel en lank.

  Der neghen zusteren, gekroont met laawcrteiglien. Maer haer voorzichtigb' arm gliewapcnt schijnt te zijn Met eenen schild!

  Zy wendt zich tot Granid' , en Goddelijke zeden f Opu. Vw Tryer vacht omhoogli , wy zijn u koomen haelen. Voorlaen Godin, uw hart van aerdtsche last onislaet!

  Beter past D dc Godheidt aen fe trekken. Zalige Godinne , wy Voeren dy Nae des hemels hooghste plekken, Plekken altijdt hel en klaer. Plekten, daer Nemmsr la.

  Het guldc welfzel splijt, ea dc gemetste dakken. Granida voerenz' op Olijf jen Laurentakkea , Dus zingend' hemelwaerts, al hoogh , en hoogcr-hcen , Vervolght van mijn gezicht, tot datz' er uit verdween , - Toen vonghde lich 't gebouw en alles in zijn' stede.

  Vcrbacsde snflieidt van mijn' leen allensjens streek , Ik reei' , en 't geen ik wel bezien had, overkeek. Granidaes lefige koeta tuyght dat der oude vrouwen Ghezichten niet altijdt voor droomen zijn te houwen.

  Bier is mijn ghecst af red , dit koom ik dienen aen. Mija' Diemers, gaet terstondt wathieraf ly, bespooren. Voorzeker raeelie na , al raesdze noyt misschien.

  Nocht oyt, nocht na. Men zal 't hacst kannen zien. DE PRINCES — HERDERIN. Zis H. Door nw' bcloPteD loos, die gliy zoo quilijk Loadt , Want zy, bezietmen 't wel, Terkleenen inde gtoolbeidt, In 't heerschen sIooTen , en TerariDea in bet goudt.

  Nu Iiiggell op het gras , en kruyljeos onbelredea , Uijn' laeuwc traentjens, die den danw zoo wel ghelijkt ; Gecii' tracntjens meer van Mnart, niet meer Tan bilterlicdcn, Maer vaa een teer gemoedt, dat schier van vreaghdt.

  Ghy blijde vogeltjens , die , no 't begint te daghen , Met uitglielaten zang iet stille woudt ontrust , Ghy nachtegael Toarheen, vlicght ui t de boodtschap dragen.

  Dat hy zich haest, ik, wacht alhier mijn' Uere lust. OP LEIDENS BELEG. Hij, de leertaeealcr van Opiw geb. Bedelt Opiti vloeide Dnilschland over van vertalingen uit het NederlaoiUeh ] Den honger was in stadt, de vyant voor de wallen.

  O jammerlicl gesicht! De Uefde van Let landt vas liracbt! Gelijck de atercke Iceu wanneer hy irort besloten Van jagers ia het veidt , of in het lijf geseboten, Dan roert hy eerst den steert , den oorspronck jan.

  Zijnmaenerijstoni hooch, het schuim loopt van zijn tanden, ZiJB oogen sijn vol viers , en schijnen hem te branden.

  Hoe dat men hem besluyl , hoe dat men hem bespiet En treft van alle kant , zijn hert en gevet niet. Indien ly van den diick geperst wort of het saodt , Zy sleygert in de locht , en vliecbt lot op het landt.

  Ifi'jS ; — door JosTna Hibddtn , Pastoor te Aadcgticm. Bb thert gaet my ODtsinclEen In dit gpsicht I.. Wie zoa lolcs van U dioclcB O eenwich licbt!

  Wee my, bcdruckte moeder. Wee my , wat raet AJst nn , o mijn behoeder , Met U so gaet! Sijt ghy dan doot , mijn aone , Iit dan gedaen 7 Sijt ghy, mijn hulp gewone, Dns Tioeca ontgaen!

  Ach Simeon toI weerdca , Ach , nch o SDiert! Nu faea u seren sweerden DweerEch door mijn heri. Ha Cruft.

  Voor t'ieele mach rerwaermea Dat lichacm coat. Nd clan , [o Treocht] der menschen! Reckt Daer u Brayt Het sijD doch al baer venseten! U aerms nyt.

  En wil Tan U niet scfceyden. Lief weder-paer! BIJ DE DOOD VAN HENRl IV. Thsomaturgus of Wondcriotrlca- ; iaj kwam in i jne kindscbheiJ reeds te Ametenlan , naar i jne vrouw, eerst in de Warmoes straat en later op den N.

  Ach- lerbargval , een konaeu' en poe se men tw in kei gehouden heeft. Dat hij niet , als lijn broeder Willem , voor de studie werd opgtltid, is ten voordeele van lijn oorspronkelijkheid geko- men.

  Den Hemel ey gelooft , die met lyn goetbevds Tlerckeo Heeft Vrauckrijck overschauwt, en met genade omarmt. Die in so grootcn storoi Jen Uolphijn heeft beschermt Met d'EdIe Coniagin : na prijst Gods wonder wcrcken.

  Veel heyls , en veel gclucks, 6 scliooae Morgeo-eterre! Die over Vranclrijck licht, en in uw Vaders plaats.

  Des Ibers lalouzy dy nimmer acitterhaelt ; Als 't Pyrenesch geberght dyn Rijct van Snaagien paalt , Schut zyn afgonsligheyd , oock so van u frontieren.

  MOZES' KLACHT. Oanoot'le LammerLens , verslroyt u wijt noch Terder, Blijft al ontrent den Slaf van uwen trouwen Herder.

  Dns blijft my al ontrent, en loopt zoo niet verdeelt, Terwijl den Echo liier met myn gliedaditen speelt. Dien Staf my weerder als den Scepter van Egypten!

  Ofl irk myn daghen sleet in desc weyden schoon , "Veel heochell'cker alsl gewelf van Memphis throon! Veel liever wilde ie hier een loeten hloemkransptucken , Als me de Nylsche kroon myn voorhooft pral omdrucken.

  Ick volgh hnn stappen naer, cd langhs dr kosten groen. Dat herdcrlijck beroep den Koninghlijcken dienst Betecken teenemaal, ghy bleeft niet zoo versteen 1 gbt , Zaeght ghy den Scepter met den Herder-staf vereenighl.

  Het Herder-ampt vereyscht, dat hy syn kudde hoet. De Koning dat liy t' volc heerscbt met een wijs genioet. D'ecn is een droeve Slaef, en moet, ocliaroi!

  Dat d'anJer zat in wreld' en ovcrvloet verlcerea : De vloer waer op sich den Egvptenaer verlaat Veel sacbter ia aUt bed van d Isralijfscbe rust.

  Fij oogherecbticheyt! Tot dat den swarten Nacbt bcschadavtt Berglt en dal , En dat s'doots suster wieght in slaep den grooten Al: Noch raset den Tyran, Egypten lejt ten woesten , En lal door ledicneydt van deaea Bwarm verroesten.

  Heeft tijdt en oulheydt dus Josepbs weldaden groot Wt n gbemoet gliewiubt? O JoKph! Ofl schoon Abrahams laet in vrachlbaricheydt tiert, Als s' Hemels mantel blau met loovers ia gheciert, Oft schoon Isaci gheslacht in veelheyt goederhandich Beklijft aUt Koode Meyr opworpt sya baren zandich ; Oft Jacobs Neven sich vempreyen in saysoen , Alst loof groeyt wt den schoot van dees valleyen groen: Wat batet , als bun dus verheert met tyrannije T'ondraeghlijck eeow.

  Dat gy den Scepter noch zalt peerlen in ons handen. GodI verschijnl Idoyii inden dammenden botch. Acnschout dat Iieerlijck lieht!

  T' Bosch schijnt in vuyr en vlam te spareken en te gloeyen , Nochtans in s vuyrs gegolf gehloeml en bladere bloeyen.

  Ie wil my derwaerts spoen. Zacht, Mose , Mose , beyt. Hier ben ie. T' is hier van myn tegen woordicbn" Een drij mae heylichlant, dos wacht u nty t'ontmoeteo , Eert my, en dese plaeU, ontscboeyt Ifrstont n Toeteo.

  Noch stont hy mtt de moet, Noch brocht hy aen het volck,vermaend' haer te bespringen Het schip van alle kant, den braut dacr in te bringen.

  Macr Berde meest zijn oog naer 't Indiaensche goet , Dat onse deucLt bevecht , ea die vergelen doet. Hy saeh de eoeeu, hel ys , hy sach de witte beeren , Maer boven al de maels liaer op het water weeren; Den Spaensea Avila vol vrees en schriel r hy sach Een klioimen op de mast, en nemen hem ie vlach.

  Neptnnus swam in bloet, men sach zijn baren rollen, Eq steygeren om hooch, van doodcn opgeswollen. De zee was heel oalstelt , de menschen op het landt Vergingen half van vrees, en slorven half van schaadt.

  Gelijcli de wreeile vojf is op het seliacp gebeten , De koniuck van de loclit , sijnd' op een dayf geseten, Verscbearthaermet deklan, soo schijnt het oock te gaen, Als een van Nederlandt bcicgent de Maraen.

  Harane neemt ons weeh ons landen daer wy IcVen , Wy sullen sonder Trees one in de lee begeven ; Daer na de Beliepen gaen , daer snllen wy tot spijl Vaa DWen trotsea moet sijn even wel bevrijl.

  De vogel is alleen geboren om te snijden Met vleugelen de loclit ,.. Hooft liebl. Oonpronkelijke ipBlling. De sware dampen nyt mijn droevich liart ghetoghen Bcnevlen de Natuyr met al liaer vrolijckbeyl : Maer op u clacr aenscliijn o Vronw van groot vcrmoghen Ea heft' noch droeve tlamp noch naere daysterheyt.

  Hooft , vermoedelijk ge. Qt, moon. Lach, BevallijclLheyt , daerinne zija gheTYeecken; En vrat ter VVerelt is van vveUnst en gheneocht.

  WECH MINNE SONDER HOOP! Flni soete botterny , vech segg' ick , en vertreckt , Het a beloftea schoon Tan ydele ghepeysen.

  Datmen der Minnen cracht in zijn ghemoet ghedoocht ,. Wanneer een vaste gront sich aen a hoop Tcrtoocht, Is eenichsina gheraen , maer die kont ghy niet Tinnen.

  Ed mijn verlaaghea lan den Tijtged niet berTCg-hea , Maer'tscbijntTerlangbendaerzijanaemafheertgbekreftfaeB, Dat ick de Tijt die ick Tercortcn wil, yerlangb.

  MIJN SON. En steeden Tolliekrijek , en velden met het Vee , In dnysteraia verdvvaelt, ons levert op haec stee , Verbeaobt by, mei den dacbjIietAerdrijck es de stroomen.

  Maer d'andre starren, aU naB yvrich van zijii lickt, Begraeft by met zijn glaoB in auyslernjssen dicht. En van d'ontelbre scbaer,. AJ eveneeos , wanneer nw gheest de myne roert , Word'' ick ghevvaer,dat ghy,in 'thaylicb aenscbijn voert Voor my den dach , mijn Son , de naebt voor d'andre vroo wen.

  DE DOOD VIN FLORIS V. SpeJling all die tui Granida, lie bl. Uetblijdschapiliaenschouw Vw' nedcriomst mijn Heer. Ghekeert is 't, enliy zelf beDagheldt inde klDyveu Van moediglier gediert.

  Wat, isdeGraef ia 't net? Wacr is zy? Z'is te rost. Ik gae ter kamerwaert. Ontwaek mijn uytverkore , Geeraerdl van Velzen.

  MachleH van felsen. Wie wekt my? Van hoe Teel quaedts , helaes! Misschien ook van ree goedts : indien de Prinescn prat Zicb spieg'Ien willen maer.

  Die schrik van onderzaeCen, IKe onlanks hield voor spel , te hoonen bey de staeten Bea adel , en de steen : met smaedigh onhescheydt , Te tergen 's Eidderschaps.

  DeDwingelandt na leere, Wien hy onzoyver heeft verrenkeloost zijn eere. I Hm iDonle 'I. Hy komt terstond.

  Ach, wraek geen scbennis en geneest! Hen zal hem, dat hy proef, wat leedt ia, leedt toe drijven. Ach nimmer moet ghv in leedt doenzijnmeeaterhlijven, G.

  De smaek TanH leedt zal hemdoen Icedtdoens last vergaen. M, Dathoord'ik lierer, dan zaegh zijn' ellenden aen.

  Tijdt is het , vindt ghy 't goedt iH. Geeraerdt van Fehen, Graeve Floris [gebomd, een handschoen in den mond] , Gijibert van jitmiel, Harman van fFoetden.

  Ghy zult nae dezen tijdt, der voeren niet meer drijven". In onzer handt is 't, o te spaeren of t'ontlijven. Met holle gier igheidt , te slaen in 't wettigKgocdt.

  Verrader eerloos, streep'' en schandtvlek aller grooten. Onzaelglie Prins , hoe ver heeft moedwil u verstoolen Van d'eedle gloory , daer ghy toe ghergepen waert , Door hooghgheboorenheidt, en door den vroomen aeri t..

  In sleede van nv Graellijk hnlzel te verlacden , Met dezepeerlen , zoomiolokkende sieraden, Hebt ghj n zelven laes!

  Ghy Eleeren,ben ijc niet n weltigh Vorst? Graaf Floris [in den kerker]: Wat is de mijn' een val? Gael heen, Tertroavthet Ink.

  My,dien,met feestigb groeten. De morghen annebed , en d'aTondt trad met f oetea. Ay iLdool, mijii echeiit begon veel eer. Toen stiet mijn luk zijn kruin : oeu riel ik -.

  Wat ging my aen'" 'k en weet. Nn ia 'l Ie laet. O man , orualighst uwer tiidcn! Wat zal ik! Ellend , wordt ghy niet mat, zoo mat lay liaeatigL af.

  Op, wapen, wapen, mant aw'toorens, maat uw'mnaren, Op kriighsliid. Itiddera op. Gijtbrechfvan Aetailel. Harmanvan Woerden. Geeraerdl van Feltnn, Gij.

  Wat is 'ar gaena 7 Se. Id groote Dieiiicht. Bar, t Is gaeo muarbezettena tijdt , Gij. Een yder rust' zicli toe. MachleU tan Felzen , GeeraenÜ non Fehen.

  Uün verkoore, stilt awweeoen. Want wederstaodt te doea is haar met spooren aflopen. Hier blijv' ik dan alleen ap 'swoeden volks gbenae , Helaes, wat overlast zal my al staen te lyen!

  De draefheidt bindt aw'tong, och! Dat doch verlooreQ is, en zet uwhart wat zachter. Maer lol bij M. Reg van IVaerders.

  FL Acli! Ik heb Tolleeft , en ben ten eynde mijnen padt. Ghelakkigh , och! V lieden dank ik , voor den dienst , en trouwe groot , Dieghy bewezen hebt my, in mijn' laetste noodt: En moeyt my , datik 't niet nae wensche kan beloonen.

  Maer wie mijn naezaet zy. Maar langhor nn en heb ik kracht in gheen' ghewrichte. Het ghelnydt Ontzinkt my t'elken mael' , en kan ter keel' nanw nvt.

  GELD OF PAND! S , en GED. Coster wu stichter van eene Schonwbargin richting , beter dan die der Bederfjkers ; bij noemde ze Academie ; zij ia de moeder des tegenw.

  Leeker [de meid bij v. Neen , wacht , iel loop flas de deur op de vloer , Jou vleyedieven, jajoa geweldenaers. Wel Loedus ongoer? Hebt gby 't hart komter uyt.

  BeUdt my. Oft mKn Vronheeli? Spreeckt mijn Metster an, komt het n, hy sel a wel betalen. Heeft n Vfon soo leel gelts niet? Ist al ree op? Wel hoe ist , hent ghy nn dan klaer?

  Flux maeckt n noch voort , en houdt dit voor dat. Wat docht n daer of, Vrou , -wai dat niet aerdich?

  O Vron, 'ten. Doet mijn raet , ea gheeft niemant niet , soo hebt ghy Uitere nsaken. En dan moocbtgliygaenghesticktigbeprickt, engheperelt i Want onbeEcbaemde Iny , bebbea toen bet derden deel van de verelt, Scbeyter soo niet af, veest soo baest niet in 't veracUietea , Laelse Try vat achter aen loopcn , 'tsai haer ten lesten vel Terdrieten.

  Daerojn — en betaelt niemandt, Vrou, al guam'cr nocb elf. Costeh , gwa. O Vrontjen vander Schilde, wat droeve nienwe maer.

  Schilden sleeekl hel hooft uyt. V fluie jonghc lijf. Mijn hoop mocht ick n vryen', Hoe komt mijn toevertaet, ia dit benande lyoi?

  BOOl BlIVEI. V scliemper spreccken aal u helpen om den hals : Adien lek laet a daer , ick blijf versien van als.

  En van d rijcken roof, en suldy niet ghcaielen. Keen , neen : lot nirer eer sal icker laten maecken , Een galg van Cypres , en behanghen die met laecken , Van TOOtscharlaeckens klenr , en stickpn dat met gont , Oft radt , waer op dat ghy n jonghe lijf vertront, Met rooajens root besteecken, soo menghdy mee vat proncken.

  Wat praet gliy my Taa mijn maan quaet? Voort, Toort, die nyt de ooghen ii, die is nyt der harten. Och Lecker, iek en sal miJB leren, niet meer darrea Met een TroÜjck opehesieht, de itraet.

  TIISKEISS UITVAART. Eon kaffipUmenlieii Tiwr tiat UtUudub iMulk. BOOK SUDKL COmX. Daer ü al een Lietjen of, ick ken 't schier heei van boylca.

  Laet siea boe begint het oock? T Dafge. S Rannn. Steeulit je koeten stracx wegh, eD loopen wy heen.

  Wel, hoc sUe ie soo? Wil je mae, seght jae of neea , Hoe ist, Taer; benje qaaet? Jon, jou: hy moet niet; sict dat 's een malle geel.

  Niet veel te jouweo, of ictamijlje" voor je beek. Wathebie mijn kooten te oemeQ? Hou daer benne je kooten, kom gaen vy Qoa etrack. Hoe nae'3, mieodeje dat ickseje al deghehljckcn ontnam?

  Dirck, Ja 'kseecker: Maer vaer sel hy hangen 7 Bnylen , ofopdenDam. Ick en veet het niet , terstont sellen vy 't wel gien.

  Iiaete vy gaen loopen heen, en tyen opdebien, Sookrijghe vy eengoe piaets, op een luyfen of op het schavot. Neen: ick wil hier blyren, mislijck"' wat gheluck Datter noch komt : Hier benne wyder dichte hy.

  Siel daerby get'6. Hier : loope wy vat acn d'een zy. Siet daer de Schout mit zijn Uackeref , daer isser al veol. Kijck hoe moy is Tijsjen vander Schilden : Kijck wat een fatsoeatje van een Beul.

  IBoerlüfh Xaedi Tna Gerbbakd AoaiAAiiaz. Bbedbbo , Amsterdammer, gob. Oorspronkeiyke spelling. Men doeier anders niet als vreten ewclgen balgen.

  Hen vedelt spring! Jaap , en Leen , En Klaasjen, en Klocnijcn, die trocken l'samen heea. De Meysjes Tande Veclil, en Tan de Vinckebuurt Die hadden liear fayclije te wongdcrlijck eBcbuart.

  Die Meysjes die liepen, en lieten dat geschil. Vütther , tchUder en glatt-ichiyvcr , door U. Bbedebo j de bl. J Stemme : van dra xxii'j. Niet bloeyt gr:lijck faet Toormaels [dacb?

  Daer d'Overlieyt niet wel en slact. En d'oQgeregelllipyt toe-gaet Van bcngets voest , ea grootse gcclen , Daer ellick Toert liet hoogLste voort, Daer niemandt doet ah liy behoort, TH'iT moet het al ten quade strecLen.

  And're willen niet spelen meer. De feyien , die helaet! NATDUR EN GONST. Zie bl. Dan beren Amoureus de liefTelijaste Winden, In Hgheete zijdtcb Iiayr, en groi;len met een.

  ALPHONSVS , TE LEUR-GESTELD. GMMm, edel Henr, vat Joet u liier dus staren? Ghy klaaglit Kier vaade Min , so laV u lioor verLIarea.

  I Ger, Don Alpbonsus , mijn EIcer , opredit bedroefde Vrual, lek venscli u het ghelucli dat u mijn ziele gant. WaU d'oorsaack van u toght? Ja ick, Alpluinse Ueer, scer vriendelijcken gaten, Alpk.

  Tot een gbedcnckcnis van mijn bedroefthcyt klaehligh. Hijn Heer, ick springh van vrcnght, Alphonso, igt - [warachtich?

  Se vind' ick na mijn wensch een troawe metgheael i Geralde , ick meent ernst. Wie komt dacr, Nieuwen-Haan? Maarrengrove, bolle, vette, lange, kromme, korte niET, Mp.

  Wel liadse geen ghevoelvanmnnjammerlijckferdriet? Maactlen zy gheen hekhigh van 1 levtdal myghc- schict? WaUesaI, Jat virmiicdl: Maar qu en dccd'zijt njel.

  Lieve aeght, vat seydse op 't lest , doe ghy liaar liet? Slijn Heer, JolTrouw, hem in u dienst gliebiedt! Voor en al eer dat sy my selfs qnam na loopcn.

  Hoe Dauwt giry so mijn Itert? OBlocmei tierten'! I BiiuiKlMkei Gsrd. Vergkecft de breucke mv, die self op mijn de schuit Sat wreecken aUo slrengii, dat ghy ghenoegliea sult.

  Oorloft my dat ick u uyt Liefde ondcrtusscliea Voor den adieuw , helaas! Die my het leven bracht, die maack ick laas!

  Hoewel ghy meer veidient, eo sjlt my nochtans passen Met Jit mijn dunne hloet de schantvlcck af Ie wassen. Rodderick doet wech dit schrickelijck opset.

  En leeft voortaan gherust fnct u Elysabelh. B VtlJMnlig M tra. BOM IRCMKO. Ach Vrient , ick bid dat gliy eett Pater Noslcr leest.

  In nwe Landen Heer befeel ick mijnen gheest. Watsieick, ist mijn Lief! Koe ben ick doch soo Sol, aauwhy zijn Vrunt verdruckea, Hy is het nocb, soo 't schijnt aan al zijn Wapeo-stucken.

  Hier leyt mijn Lief, cUaas, die zijn Vrmidls doodi betreurt. Ad Roddfrick , vat mocht u kennis so bedwelmen? Ro'lderick 'verkoml. Wie heeft mijn Vrundt ghemoori?

  Etyt Siet voor u , ach , mijn Lief. Jerald Besadight U miJQ fleer. Ghy Moordcrs wijckl Tan my. Heer , wy zijn u GeseJIen.

  Ghy zijt struyck rooTCrs, of de Dnvvei Tan der Uellem Nu laat mijn handen los eer ick u keel af-bijt. Ach ItodVick wccst ghcrust. Raast u Atropos , wilt mef uwe wisse sciiichten Mijn geer beswaarde ziel van zijn last wat Tcriiclitcn.

  Elif tabel Mijn Vrunt vertrout in Godt. Wa wil dit belsch gespuys? Elytab Bedaart u Bod riek , hout! Zijt ghy daar?

  WelLiefste wat is dit, hoe koom ick dus gheboiighen? Ach Lief! Uct is meer o mijn tioosl als ick bedeneken kan. Mijn Uecr vy wetp-nt niet.

  Eylaas 't ia te btktaglicn! Och leghdy kier mija Vrant! Hod, Niemant tal du de straf uwer ilrngheii daDaLsick, Stant op ca maackt rnyiu-baan, iek sal 't op my gaan vreecken.

  Mijn VrunI ghy ztndicht met sa roockeloos te spreceken. Een Kristen die belaami de snoodbeyt niet Ie dencken, 't Is Treemt , dat gliy u wil so los den breydcl gheeft.

  Wie weet wat Godt met mijn hier van besloten heeft. Ach t Godt en wil gheen quaat, chy oordeelt onverdnidicli.

  Rod, Na de Menseh'lijcke Wet ben ick de doot doeh achuldich. Hoe iljt ghy doch so mildt al van een anders goet?

  Bod O Reere Godt hoe raoght u goelheyt doch ghehcnghcn. Dat iek mijn lieve Vrnnt als vyand' gingli ombringhen? Vader Tergeeft docli mijn dees ongemeende Moort.

  If BMnortHwEirdite. Tan wegB lijn Remonstranlscfi geloof Ised hij varTolging lan- de Bechtzmnige Regeertng J naar oslkwam daar vrij spoedig aan , en leide een genxabkelljlt todielereo Op zijn hohteife WoelTrijk en to Leiden.

  In zrjt tieo laMsts levetisjaren was hij titind. Tael rijcV en oavermengt: tael om ten toon te dragen: Godin , die niet behoefl een vvoordt te loopen vragen En lialcn tot avv hulp.

  Is daer met zijn gevvelt een nicQvve tael geplant. Dus spreken zy daer noch : bacr eygen is vcrlooren , Die was gemeen met ons ; men spraek daer soo te vooren Gelyckmen bier te landt noch is gewoon te doen: VVy houden onsc tael , vvy stjn nocb even coen.

  O Galli sonder gall , gliy liet u soo manieren 1 Daerlcgen lijn vvy noch gebleven Batavieren, Geen dienstbaerhcyt gewent: en op een vrjjca grondt Ist dat vvy noch van ouls behouden onsen mondt ; Van niemand t niet gesnoert, van ni erna nt n iel gebonden , lac in het minste niet van ycmandt oock gesebonden.

  VVech, wech nyiheemsch gedrocht, de Vlaemsche soete maecbt. O , die den besten Tvijn gelapt heeft nyt de vaten Van bet Tyrrlieenscbe landt: en nu soo veel nylgeefl.

  Dat gantacL Enrnpi schier van zijne laTel leelt. O, die ver otertreft den schencter vandfl Goden: In 't scbalTen meer alleen ah all des Hemele boden.

  Self 't Nectar is Tcracht, en 't gaet soo niel In gvvanck , Als Heinsi" nieavTC mcick end' Hcagename drantk. In 't cort.

  B Vu HilTtgna; I. Het By dat gliy den dract gael Betoeu en de naelt. Het schijnt dat gby atct krijt, of metcaleurenaaclt. II ]liuM4iikl.

  Het spinneniel, de spil, en is niet dan voor sinnen Die treeken naer het graf, en anders niet beminnea Dan tijdeltcken loon.

  Den hemel was n boeck. V Vat sterren dal bij draccht noch boven op zijn huyt, yVaer al de leyckens staen van Pcrseos" en zijn bruyt. Dit was al uwen Insf , de menschen Ie vcrlaoleo,, En het gemeyne voIck met zijnen lust te haelen , Die allijdl hangen aen het ocrtrijck , ende niet Heigcne dat alleen den hemel in ons giet.

  De yeest die vlieeht om hooch, is van gelijcken aerdc, Gelijck het heete vier klimt alliidt van lijn aerJe , En gaet van daer hy komt, liy weel dal al hel gout Dat onse sinnen treckt, daer imsterdain op bout.

  Niet andere is als slijck. SI Sk b. En lijnde los gemapRkt, ons selve inaeckt zijn slacvcn , Kfijclil zijnen glans ran ons, en zijne sayvcriievt , lae wlre zijnen prijs ran oase Botticlievt.

  O Bier, ö hemels kindt , ran woaderiickc stamme , Vol geest, Tol loclit, toI vier, vol goddelickc vlamine. Gcmaeckt tot spijt van ona, en hoven alle vens, In vronwelicken scliijn Bcliier meerder als een mena.

  Had Phoebus u gcsien , zijn Daphne sou noch leven. Te wetten o verstandt met heraclsclie gedachten , Met Goddelickea praet , en Inet geleerde nachten , Met hooge wetenaehap , en redenen van ai Wat in de verelt ia en naer ons komen sal.

  Die dan Auollo waer die soud' hem konnen lijden. En sonde Inpiter zijn luno niet benijden , Al houdt zy aen den dis atttjdt den lioochsten kant , En draceht den bliiem eclf wel dickwils indcbandt.

  U Honu Id BoHlIe. U Arnkterdam hi O driemael dri-e Godinnen VYldeelster van die dranct, laet my genade vinnen. Want ghy, Apollo. AEN JONCÜVROÜ ANNA VISSCHERS , AEN UEM lEIHSlIs GEiOIIDRN Of IIKT tUSK.

  In Laercn De mannelickc disacht , haer vrieiiden eet bewijsen.. De aieesle via haer al Komt Ider. Qit GeBt ; geb.

  Van ala liet Grieclficlie land wiert t' eenemael besetea Met bott' oawetenscbap , en lieeft mea noyt geweien Waer dat Miaerva was verrlogen metten God' , Die Seliconia rloet hielt onder z'jn gebot.

  Hoilant komen is. Waer Anna Roemer niet Minerva , hoe sont wesen , Dat vj soo Tcet van haer en hare konstcn lesen 7 Hoe soad het wijt toneel des werrelts sijn Ie nau..

  It maecken groot? ANTWOOBDE VAN JONGVROU ANNA flOEMER VISSCHERS. Daer nactit n vel , dat eliy den haet Tan de Godin niel op n laedt.

  Helas , Mincrra! DE WILLE IS TE PRIJSEN. Dacht gliy niet dat dijn macbtson 't willicli hert bedrieghen.

  Dat iiy is oabedacht die al te TCel wil doen? En dijn Terheven geest ge-eert wort rande wysen , Om dat dija clucckc sin' jet trefliji heeft gedaen.

  Helpt Qvea oaeslea , Da zijnde ia noodt, Soo sal 't a Godt ea de measckea loonen. Lof salcke werckea , die den meesfer krooaea.

  I Kumtdranli. Brboeboos klucht Fan. Die ttee-kliecken bebbea sa gaernoverwicbt, en Botter die geel ia. O TdUo.

  M fu ttmta IIWh lanldii'niMnil. IS Umi filul ifa Md mnkar Mordoail. Of hy weetee met dt: wilde boerea salf wel te geaesea.

  Hem s'icW boa! Boer ; Neen byloo , ab onse Vett-scheercrs maer iens schee- ren het velt. Haysmaa witje schoren wesen, hee? Wel gaet flitfen.

  Wiljethayr kort of lang hebben, op sen boers, of opsensteed'? Sel ick'et op delamof snyen, ofhoojeliever je locken Wal langh by je aasengt?

  H Gua, XI Mjd 3 EBff. Boer :! Ick driack so garen niet biet nocb kont , maer ala 't batf ienbalfaer.

  En dos Tolg ick mijn moers seggen , ea dat h me niet be- roawen, Jf. Waerisje wijf, enjeknecbt?

  Jy 6ja man komt lens after, en siet eena waer dat ickwooa. Bont me wat geselschap, ick seljeopmijnCyter een denntjs Boer.

  Brbkbbo sie M. Oonp, tp. O redelijcke Beesjee dwaes! Zie b1. Ay Besje! En stellet in de Warmestraet, Kd steltet in de , etc.

  Dit treurspel dat hier is gespeelt zoo bloedigh laogb. Kijck hoe moy is Tijsjen s&lpar Schilden : Kijck wat een fatsoeatje van een Beul. Ofl irk myn daghen sleet in desc weyden schoon"Veel heochell'cker alsl gewelf van Memphis throon! Misschien ook van ree goedts : indien de Prinescn prat Zicb spieg'Ien willen maer. FL Acli! Laet onrast al een wijl in d'hclsche wist vcrhtyen. Hen vedelt spring! Voort, Toort, die nyt de ooghen ii, die is nyt der harten. Den een neuswyzich twist en redencavell zinnich Van d'oorsproncfc en beginhoe dat den Melanie Müller BläSt 'tiael Ghezaeyt heeft onder 'tgraen: Maer 'tsvhoe datletgael, Elclt brandt in ijver reen, maer somwijf Swinger Gratis Porno te vinnich. R-iblieknot: Sy Thai Big Boobs wijngertseecker sonder jocken.
  Alte Oma VeuGeln Laaer Johann Henrich. Helena Elisabeth Freizügige Filme Gastwirt Klengel Kind Familie BAUMERT Reichhennersdorf, Kirchspiel Landeshut, Schlesien. Iphigenia komt met haar beleefde Moeder. Schilden sleeekl hel hooft uyt. Men zal 't hacst kannen zien. Changes in the brain transcriptome after DNA Aβ42 trimer immunization in a 3xTg-AD mouse model. Neurobiol Dis. Dec 11; Authors: Lambracht-Washington D, Fu M, Hynan LS, Rosenberg RN Abstract Alzheimer's disease (AD) has been associated with accumulation of amyloid beta (Aβ) peptides in brain, and immunotherapy targeting Aβ provides potential for AD prevention. ~~; ^^^ GESTICEIMMORRBRANWIMATIVATIT Schenking Afd. Rotterdam COLLECTIE Branco van Dantzig 1. Onze Taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting. Alte Oma is on Facebook. Join Facebook to connect with Alte Oma and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world. ~~; ^^^ GESTICEIMMORRBRANWIMATIVATIT Schenking Afd. Rotterdam COLLECTIE Branco van Dantzig 1. Onze Taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting. Browse Alte Oma pictures, photos, images, GIFs, and videos on Photobucket. Alte Oma. likes. Ich bin eine Alte Oma und ich gehe steil. English Translation of “Oma” | The official Collins German-English Dictionary online. Over , English translations of German words and phrases. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.
  Alte Oma VeuGeln

  Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  2 Kommentare

  Eine Antwort schreiben

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.